Privacy

Vocaal Open Podium Utrecht Het Stemlokaal is zich ervan bewust dat u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. Vocaal Open Podium Utrecht Het Stemlokaal realiseert zich dat u vertrouwen in ons stelt en ziet het als zijn verantwoordelijkheid zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom en met welke termijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan een van onze activiteiten, registreren wij:

 • uw voor- en achternaam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • voor welke activiteit(en) u zich aanmeldde

Indien u ons daar vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven, registreren wij:

 • beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt tijdens de activiteit die u bijwoonde

Ten behoeve van de nieuwsbrieven bewaren wij uitsluitend:

 • uw voor- en achternaam
 • uw e-mailadres

Met welk doel registreren wij deze gegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • uw aanmelding van deelname aan een van onze activiteiten te kunnen afhandelen en u een bevestiging per e-mail toe te sturen;
 • u onze nieuwsbrief en/of ander informatiemateriaal te kunnen toezenden;
 • contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij zijn verzameld. Nadat de door ons georganiseerde activiteit waaraan u heeft deelgenomen heeft plaatsgevonden, verwijderen wij de gegevens die verzameld zijn uit onze bestanden. Wij bewaren wel uw gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de nieuwsbrieven. Voor de nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de link in de voettekst. Wanneer u definitief van de verzendlijst verwijderd wenst te worden, stuur dan een mail aan team Stemlokaal stemlokaalutrecht@gmail.com met uw verzoek.

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vocaal Open Podium Utrecht Het Stemlokaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vocaal Open Podium Utrecht Het Stemlokaal.

Richt een bezwaar of verzoek bij voorkeur via e-mail aan team Stemlokaal. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Een klacht over onze bescherming van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de rechter. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Vragen?

U kunt ons bereiken door contact op te nemen met team Stemlokaal: stemlokaalutrecht@gmail.com